تحویل موقت مرکز محمدآباد

مرکز جامع سلامت محمدآباد، واقع در استان مازندران در تاريخ ۴ بهمن ماه ٩٦، با حضور نمايندگان محترم علوم پزشكي استان مازندران و همچنين نماينده محترم شرکت اسکان ایران، مجری این طرح و نمایندگان محترم مهندسين مشاور جودت، مشاور این پروژه، تحويل موقت شد.

;