بازدید مدیرعامل ستاد فرمان امام و رییس دانشگاه علوم پزشکی دزفول از پروژه دزفول

جناب آقای دکتر مخبر، مدیرعامل و رییس هیأت مدیره ستاد فرمان امام و هیأت همراه و جناب آقای دکتر پریدار رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی دزفول به اتفاق معاونین محترم دانشگاه از پروژه بیمارستان 400 تختخوابی یا زهرای دزفول در روز عید قربان21 مرداد 1398 بازدید به عمل آوردند.

;