تحویل موقت پروژه بیمارستان 64 تختخوابی آغاجاری

پروژه بیمارستان 64 تختخوابی آغاجاری که با زیربنای حدود 12000 مترمربع در شهرستان امیدیه استان خوزستان واقع‌شده است در اواخر آذرماه سال 95 تحویل موقت گردید.

عملیات تکمیلی این بیمارستان از اسفندماه سال 1392 آغازشده بود.

کارفرمای طرح، سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و دستگاه نظارت، شرکت مهندسی دیالتن است.

;