کارخانه صنايع توانبخشی ايران

عنوان طرح : کارخانه صنايع توانبخشی ايران

کارفرما : صنايع توانبخشی ايران

مشاور و دستگاه نظارت : دفتر فنی مرکز گسترش استان تهران

  • محل اجرا : قزوین- شهر صنعتی البرز
  • کاربری : صنعتی
  • زمان شروع : ۱۳۶۰
  • زمان تحویل : ۱۳۶۱
  • مساحت زمین (متر مربع) : 5000
  • زیربنا (متر مربع) : ۲۰۰۰

;