انتشار ششمین گاهنامه داخلی شورای جوانان 142

ششمين گاهنامه شورای جوانان ١٤٢ در  روزهای پایانی سال ۹۶ منتشر شد.

در این شماره پس از سخن مديرعامل و سخن سردبیر، مقالات با عناوین زير را مي خوانیم:

  • شاخص فلاکت
  • بوروکراسی منابع انسانی
  • زلزله و مدیریت بحران
  • راهبردهای بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود
  • تعیین عملکرد رفتار دینامیکی دیوارهای میخ گذاری شده تحت بارگزاری های لرزه ای بر اساس تغییر مکان
  • سیستم تهویه در مگاهاسپیتال ها و در جز بررسی اتاق عمل و ایزوله فشار مثبت و منفی
  • عایق کاری مناسب در بخش های مختلف ساختمان

 

همچنين مطالبی همچون بحث سلامت در ساختمان، پروژه های شرکت ۱۴۲، گفتگو با سرپرست کارگاه پروژه بیمارستان کودکان اهواز، اخبار داخلی شرکت و معرفی نمایشگاه ها و کنفرانس های داخلی و خارجی در سال ۹۷ نیز در این شماره قرار گرفته است.

 

نسخه الکترونیکی این شماره و نیز پنج شماره پیش در قسمت دانلود سایت قابل دسترسی است.

 

گاهنامه بعدي شوراي جوانان در اواخر نیمه اول سال ۹۷ منتشر خواهد شد.

منتظر دريافت نظرات شما همراهان گرامي هستيم.

;