تحویل قطعی پروژه بیمارستان تالش

پروژه بیمارستان ۲۳۱ تختخوابی شهید نورانی تالش، در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۹، با حضور نمایندگان محترم وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی، کارشناسان محترم سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی، رییس محترم بیمارستان، مدیرعامل محترم شرکت مهندس مشاور جودت، مدیرعامل محترم شرکت ۱۴۲ و جمعی از کارشناسان شبکه بهداشت استان و دانشگاه علوم پزشکی تحویل قطعی داده شد.

;